Általános Szerződési feltételek

Olajfa adatkezelési szabályzat

Adószám: 27914346-1-09
Cégjegyzék szám: 09-06-016607
Székhely: 4034 Debrecen, Lahner utca 37.
OLAJFA TEAM Egészségügyi, Oktató és
Szolgáltató Betéti Társaság
ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT

KELTE:

A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELŐJE
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


2

 1. FEJEZET 4
  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4
  1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 4
  1.2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 4
 2. FEJEZET 6
  AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 6
  2.1. ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA ALAPJÁN 6
  2.2. ADATKEZELÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ALAPJÁN 7
  2.3. JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS 7
  2.4. A MUNKÁLTATÓ JOGOS ÉRDEKE ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS 8
  2.5. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 8
 3. FEJEZET 8
  MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 8
  3.1. MUNKAÜGYI, SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS 8
  3.2. ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 10
  3.3. FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK KEZELÉSE, PÁLYÁZATOK, ÖNÉLETRAJZOK
  11
  3.4. E-MAIL FIÓK HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 11
  3.5. SZÁMÍTÓGÉP, LAPTOP, TABLET ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 12
  3.6. A MUNKAHELYI INTERNETHASZNÁLAT ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 12
 4. FEJEZET 13
  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 13
  4.1. SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA 13
  4.2. JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK, VEVŐK, SZÁLLÍTÓK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI
  ADATAI 13
  4.3. REGISZTRÁCIÓ A TÁRSASÁG HONLAPJÁN 14
  4.4. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 14
  4.5. AJÁNDÉKSORSOLÁS SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 15
  4.6. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS 15
  4.7. ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG WEBÁRUHÁZÁBAN 16
  4.8. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE)
  ALKALMAZÁSÁRÓL 17
 5. FEJEZET 17
  JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 17
  5.1. ADATKEZELÉS ADÓ- ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL 17
  5.2. KIFIZETŐI ADATKEZELÉS 18
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

3
5.3. A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY SZERINT MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 18
5.4. ADATKEZELÉS PÉNZMOSÁS / TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE,
ÉS KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK CÉLJÁBÓL 19

 1. FEJEZET 19
  ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 19
  6.1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 19
 2. FEJEZET 21
  A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE 21
 3. FEJEZET 21
  A TÁRSASÁG ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉGE 21
  8.1. ADATKEZELÉS 21
  8.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 21
  8.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 22
  8.4. ADATTOVÁBBÍTÁS 3. ORSZÁGBA 22
  8.5. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK, ADATKATEGÓRIÁK, ADATKEZELÉS CÉLJA,
  JOGALAPJA 22
  8.6. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 23
 4. FEJEZET 23
  ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 23
  9.1. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS FOGALMA 23
  9.2. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉS, ORVOSLÁSA 23
  9.3. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 24
 5. FEJEZET 25
  ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 25
  10.1. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 25
 6. FEJEZET 25
  AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 25
  11.1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 25
 7. FEJEZET 34
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 34
  12.1. A SZABÁLYZAT MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 34
  12.2. INTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE 34

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


4

 1. FEJEZET
  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szabályzat célja és hatálya
E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása,
amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége
megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) –
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi
kezelésére terjed ki.
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre
vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy
elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
1.2. Fogalom meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
  adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
  azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
  betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
  megsemmisítés;
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

5

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
  korlátozása céljából;
 2. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
  amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
  személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
  helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
  megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
  jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 3. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
  következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg,
  hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az
  ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
  megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt
  a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
  decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
  amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
  vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
  tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
  különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
  hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
  uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
  minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
  hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
  szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
  közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
  a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
  őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

6

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.
 2. FEJEZET
  AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
  A Társaság az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében négy jogalapján kezeli az
  adatokat.
  Ezek:
 3. az érintett hozzájárulása,
 4. szerződés teljesítése,
 5. a törvény felhatalmazása, jogi kötelezettségen alapuló,
 6. valamint a munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés.

2.1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lap
szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem
minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik – pl., értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás
iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az
érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a
Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


7
A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
2.2. Adatkezelés a szerződés teljesítése alapján
A Társaság a szerződés teljesítése jogcímén történő adatkezelés esetén, az érintett
tájékoztatásával kell élnie.
A tájékoztatásban ki kell tárni, a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok
tárolásának időtartamára, amelyet az érintettel meg kell ismertetnie.
Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
A személyes adatok címzettjei, a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama, a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a
társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának,
illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi
megbízottjának.
2.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


8
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi
kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az
előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra
hozatalával is.
2.4. A munkáltató jogos érdeke alapján történő adatkezelés
Amennyiben a Társaság a munkáltató jogos érdeke alapján történő adatkezelést kíván
végezni, az érintett tájékoztatásával kell élnie.
A munkáltató jogos érdeke jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelés más jogalapján valósul meg.
A munkáltató jogos érdeke alapján történő adatkezelése esetén, a kezelhető adatok körére,
az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára ki kell térnie egy tájékoztatóban,
amelyet az érintettel meg kell ismertetnie.
2.5. A Társaság adatkezelési tájékoztatója
A Társaság általános adatkezelési tájékoztatóját a 2. számú melléklet tartalmazza.
A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.

 1. FEJEZET
  MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
  3.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások
biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f))
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a
munkavállaló alábbi adatait:

 1. név
 2. születési név,
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

9

 1. születési ideje,
 2. anyja neve,
 3. lakcíme,
 4. állampolgársága,
 5. adóazonosító jele,
 6. TAJ száma,
 7. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 8. telefonszám,
 9. e-mail cím,
 10. személyi igazolvány száma,
 11. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 12. bankszámlaszáma,
 13. online azonosító (ha van)
 14. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 15. munkakör,
 16. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 17. fénykép,
 18. önéletrajz,
 19. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 20. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
  hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 21. a munkavállaló munkájának értékelése,
 22. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 23. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 24. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 25. magánnyugdíj-pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
  pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 26. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
  dokumentumának megnevezését és száma,
  29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
 27. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
 28. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető
  rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
  Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
  Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
  A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
  Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
  A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai
  továbbíthatók.
  A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

10
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 3. számú
melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes
adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.
3.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó
szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A
vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az
alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen
eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését,
akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos
jogszabályhelyről is. E Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen
szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a
munkavállalókkal.
Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb
ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb
csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az
elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz,
vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges
feltételek.
Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör
betöltése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A
munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára
alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit,
illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


11
A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
3.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban
álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás
lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
3.4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak
érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a
munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel,
szervezetekkel.
A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3
havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés
betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §)
ellenőrzése.
Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok
gyakorlója jogosult.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


12
Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az
eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja.
Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a
személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató
törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a
munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
3.5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A
munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató
általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 3.4. pont rendelkezései
irányadók.
3.6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
A munkavállaló munkahelyi internethasználat a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és
jogkövetkezményire a 3.4. pont rendelkezései irányadók.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


13

 1. FEJEZET
  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

4.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi
igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét,
honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online
azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek
minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a
Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési,
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok
tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a
szerződésben is.
Amennyiben a szerződés az adatkezelésre nem tér ki, azt külön dokumentumban kell
megtenni. Az ennek megfelelő adatkezelési lap mintáját jelen Szabályzat 5. számú
melléklete tartalmazza.

4.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


14
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, ez a tájékoztatás történhet a
szerződésben is.
Amennyiben a szerződés az adatkezelésre nem tér ki, azt külön dokumentumban kell
megtenni. Az ennek megfelelő adatkezelési lap mintáját jelen Szabályzat 5. számú
melléklete tartalmazza. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
4.3. Regisztráció a Társaság honlapján
A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
  marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
  A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig,
  vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
  4.4. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
  A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó
  négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
  négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet)
  egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás”
  alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor
  leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden
  adatát haladéktalanul törölni kell.
  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
  e-mail címe.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

15
A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
  marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás
  teljesítése céljából,
  A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
  érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4.5. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása
alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail
címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. Az
adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatkérő lap
szerinti tartalommal kérhető.
A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása,
értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT
szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat
munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes
adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

4.6. Direkt marketing célú adatkezelés
Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a

 1. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha
  ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
  A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a
  természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

16
A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt
marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok
nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy
időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT
szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta
munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
4.7. Adatkezelés a Társaság webáruházában
A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás, szerződésnek minősül,
figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az
adatkezelés jogcíme a szerződés.
A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a
telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés
jogcímén.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal,
pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó
vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a
Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a
futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


17
A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy
az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét
követő év 6 év végéig.
A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy
linkkel elérhetővé kell tenni.

4.8. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a
weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó
világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő
hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi
C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a Társaság honlapján az első látogatáskor egy rövid
összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül
utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségére (2. számú melléklet szerinti adatkezelési
tájékoztató). E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során
bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat
kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését
is.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden
esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.

 1. FEJEZET
  JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

5.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


18
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma,
őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
5.2. Kifizetői adatkezelés
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017: CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve
ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző
nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv.
40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és
járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
5.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény)
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


19
szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári
anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei
számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, iratkezelést, irattárazást végző
munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.

5.4. Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése, és
korlátozó intézkedések céljából
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges
tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:
a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek
hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet
igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása céljából
kezeli az erről szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit) meghatározott adatokat.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

 1. FEJEZET
  ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
  6.1. Adatbiztonsági intézkedések
  A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
  biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
  kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre
  juttatásához szükségesek.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

20
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal
a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 6.
számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való
hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját
számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket.
A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek
férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A Társaság által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos!
A munkahelyen és a Társaság eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális
szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos!
Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos!
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


21
Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.

 1. FEJEZET
  A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
  A társaság, mint adatkezelő együttműködik az adatok feldolgozása érdekében egy külső
  adatfeldolgozóval. Az adatfeldolgozóval kötött külön megállapodás tartalmazza az
  adatfeldolgozó kötelezettségeit, mint pl. titoktartási kötelezettség, adatvédelem és az
  adatok továbbítására vonatkozó megállapodásokat. A társaság az alábbi adatfeldolgozóval
  állapodott meg.
  Adatfeldolgozó adatai:
  Neve: Promax Consulting Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  Székhelye: 4031 Debrecen, Köteles utca 12.
  Adószáma: 11711986-1-09
  Cégjegyzékszáma: 09-09-018209
  Központi e-mail: promax.tibor@gmail.com
 2. FEJEZET
  A TÁRSASÁG ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉGE
  8.1. Adatkezelés
  Az Érintettek adatai esetén az OLAJFA TEAM Bt. az alábbi adatkezeléseket végzi:
 3. TEAOR-8690 – Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 4. TEAOR-8532 – Szakmai középfokú oktatás
 5. TEAOR-4729 – Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
  8.2. Az adatkezelés célja
  A Társaság adatkezelésének célja, a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy
  üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából az adatok rögzítése,
  tárolása, felhasználása, törlése.
  Továbbá a szerződéskötés céljából a szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal
  összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

22
meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes
adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában.

8.3. Adatkezelés jogalapja
A megadott adatokat, az érdeklődő, hozzájárulásával (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a.
pontja) adja meg.
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez. Továbbá ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
8.4. Adattovábbítás 3. országba
A Társaság a megadott adatokat 3. országba nem továbbítja.
8.5. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, adatkategóriák, adatkezelés célja,
jogalapja
A szállás elfoglalásakor a szállóvendégek bejelentőlapot töltenek ki, melyen az alábbi
adatokat rögzíti:
Személyes adat Érintettek
kategóriája
Adatkezelés célja Adatkezelés
jogalapja
Név Minden vendég Kapcsolattartás
számlázás
Szerződés és jogi
kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges Áfa tv.
169.§,
Számlázási cím Minden vendég Számlázás Jogi kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges Áfa tv.
169.§
Telefonszám Minden vendég Kapcsolattartás Szerződés
teljesítéséhez
szükséges
E-mail Minden vendég Kapcsolattartás Szerződés
teljesítéséhez
szükséges
Születési idő Minden vendég Szerződéskötés,
kapcsolattartás
Szerződés
teljesítéséhez
szükséges
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


23
Aláírás Minden vendég Szerződéskötés Szerződés
teljesítéséhez
szükséges
8.6. Az adattárolás időtartama
Személyes adat

Adattörlés ideje
Név Számla kiállításának évének utolsó napját
követő 8. év vége
Születési idő A szerződés megszűnését követő 5 év.
Telefonszám A szerződés megszűnését követő 5 év.
E-mail A szerződés megszűnését követő 5 év.
Számlázási cím Számla kiállításának évének utolsó napját
követő 8. év vége
Aláírás Dokumentum megsemmisítésekor, a hozzá
kapcsolódó számla kiállításának évének
utolsó napját követő 8 év vége

 1. FEJEZET
  ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
  9.1. Az adatvédelmi incidens fogalma
  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
  A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
  elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési
  papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen
  másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
  9.2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
  Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a
  Társaság vezetőjének feladata.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

24
Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és
ezeket folyamatosan elemezni kell.
Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.
A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói
jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán,
amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul
szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi és
működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során
azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves
riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket,
adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens
bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően
lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
9.3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell
őrizni.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


25

 1. FEJEZET
  ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES
  KONZULTÁCIÓ

10.1. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –,
figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az
adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a
tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan
egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas
kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a
kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas
kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a
felügyeleti hatósággal.
Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a rendelet 35-

 1. cikkei és az Infotv. rendelkezései irányadók.
 2. FEJEZET
  AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

11.1. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
  adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
  korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

26

 1. Korlátozások
 2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
  jog)
 4. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
  való jog
  Az érintett jogai részletesen:
 6. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
  1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
  könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell
  nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
  információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –
  kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
  igazolták az érintett személyazonosságát.
  1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
  1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
  irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt
  feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni
  kell.
  1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
  nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
  érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
  nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
  díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
  A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
 7. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
  2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
  információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek
  keretében az érintettet tájékoztatni kell:
  a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

27
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az
érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat
az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
  adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
  3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az
  adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon
  belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább
  az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is
  közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

28
tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett
személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben
arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak
irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 1. Az érintett hozzáférési joga
  4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
  hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
  folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt
  kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
  4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
  történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
  továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
  4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
  érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az
  adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
  Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
  tartalmazza.
 2. A helyesbítéshez való jog
  5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
  személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
  Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
  érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
  más módon kezelték;
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

29
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
  csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
  vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
  vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

30
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
  kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
  adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
  ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
  kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
 2. Az adathordozhatósághoz való jog
  9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
  egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
  géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
  egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
  amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.
  9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 1. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)),
vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


31
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel
kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden
más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
  intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
  érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
  beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
  A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

32

 1. Korlátozások
  Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
  intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5.
  cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges
  tartalmát.
  E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
 2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
  tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és
  közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
  következőket:
  a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét
  és elérhetőségeit;
  c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
  tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
  esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
  ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
  amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
  amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
  nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
  kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
 3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
  jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
  szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.

33
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban
az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
  való jog
  16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
  köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden
  érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
  adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
  szerinti jogait.

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az
ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a
közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT OLAJFA TEAM Bt.


34
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 1. FEJEZET
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  12.1. A Szabályzat megállapítása és módosítása
  A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.
  12.2. Intézkedések a szabályzat megismertetése
  E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával
  (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy
  betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri
  kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat 6. számú melléklete
  tartalmazza.
  MELLÉKLETEK
 2. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
 3. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes
  adatai kezelése vonatkozásában
 4. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez
  fűződő jogokról
 5. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
 6. melléklet Szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés
 7. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről,
  alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről